Opublikowano tekst jednolity rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. 2021 poz. 555).
Tekst jednolity dostępny na stronie:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/555

Przedstawiamy najnowsze zmiany w przepisach dotyczących szacowania nieruchomości – KALENDARZ PRAWNY – luty 2021 r.

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 1 lutego 2021 r. poz. 214).

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 1 lutego 2021 r. poz. 217).

3. Ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (Dz. U. z 2 lutego 2021 r. poz. 223).

Wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.

4. Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 3 lutego 2021 r. poz. 234).

Weszła w życie z dniem  18 lutego 2021 r., z wyjątkiem art. 29 ust. 7 i 8, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców (Dz. U. z 4 lutego 2021 r. poz. 235).

Weszło w życie z dniem 19 lutego 2021 r.

6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. z 4 lutego 2021 r. poz. 239).

7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 5 lutego 2021 r. poz. 247).

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. z 11 lutego 2021 r. poz. 273).

Weszło w życie z dniem 26 lutego 2021 r.

9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 11 lutego 2021 r. poz. 275).

10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 12 lutego 2021 r. poz. 281).

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (Dz. U. z 16 lutego 2021 r. poz. 296).

Weszło w życie z dniem 17 lutego 2021 r.

12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (Dz. U. z 16 lutego 2021 r. poz. 297).

Weszło w życie z dniem 17 lutego 2021 r.

13. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (Dz. U. z 16 lutego 2021 r. poz. 298).

Weszło w życie z dniem 17 lutego 2021 r.

14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (Dz. U. z 17 lutego 2021 r. poz. 304).

Weszło w życie z dniem 17 lutego 2021 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wejdzie w życie z dniem 5 lipca 2021 r.

15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki (Dz. U. z 18 lutego 2021 r. poz. 314).

Weszło w życie z dniem 19 lutego 2021 r.

16. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (Dz. U. z 19 lutego 2021 r. poz. 322).

Weszło w życie z dniem 20 lutego 2021 r.

17. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego (Dz. U. z 22 lutego 2021 r. poz. 335).

Wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

18. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (Dz. U. z 23 lutego 2021 r. poz. 338).

Wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

19. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (Dz. U. z 25 lutego 2021 r. poz. 346).

Weszło w życie z dniem 26 lutego 2021 r.

20. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (Dz. U. z 26 lutego 2021 r. poz. 356).

Wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 26 lutego 2021 r. poz. 371).

Weszło w życie z dniem 28 lutego 2021 r.

Akty prawne uchwalone lub zmienione – dotyczące zawodu rzeczoznawcy majątkowego

W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, która weszła w życie w dniu 31.07.2020 r. wzrosła wysokość opłat za udostępnienie rzeczoznawcom majątkowym danych z rejestru cen i wartości nieruchomości. Uchylony został ust. 3 pkt 1 dotyczący współczynnika korygującego K = 0,5. Opłat za udostępnienie zanych wzrosną więc 2-krotnie.
Bez zmian pozostaje opłata za wgląd do zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków (30 zł za wgląd dot. jednej jednostki ewidencyjnej).

Pismo Ministerstwa Rozwoju z dnia 6 maja 2020r . w sprawie obligatoryjnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych w 2020 r.

Załączamy pismo (do pobrania) Prezydenta PFSRM do Ministerstwa Rozwoju w sprawie udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji celu publicznego, treści aktów notarialnych i innych dokumentów.

W załączeniu zamieściliśmy Pismo Prezesa PFSRM do Ministerstwa Rozwoju w sprawie zniesienia obowiązku doskonalenia zawodowego rzeczoznawców w 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa.

Poniżej publikujemy komentarz Zarządu PFSRM w sprawie działalności zawodowej rzeczoznawców majątkowych w okresie epidemii koronawirusa (do pobrania).

W załączniku publikujemy komunikat TEGoVA z dnia 23.03.2020 w sprawie wyceny nieruchomości w warunkach pandemii koronawirusa (do pobrania).

Zamieszczamy komunikat RICS dotyczący aspektów pracy rzeczoznawców w czasie pandemii.